เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง
95-97 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000