เกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง
เลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

เกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง

เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน


1. ผังประวัติศาสตร์ภัยพิบัติชุมชน

นับตั้งแต่ปี2533 ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เขตชลประทาน และเป็นพื้นที่รับน้ำ จะเกิดภัยน้ำท่วมทุกปี และในบางปีจะเกิดภัยแล้งเนื่องจากทางราชการมีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ ในบางช่วงจะไม่มีการปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำให้เกษตรไม่สามารถทำนา หรือทำสวนได้หรือในขณะที่ทำการเกษตร และทางการหยุดการปล่อยน้ำซึ่งทำให้เกิดผลเสียกับบ้านเรือนสัตว์เลี้ยงและผลผลิตของเกษตรที่เกิดการเสียหายดังกล่าว

2. แผนที่ชุมชนรับมือภัยพิบัติ

3. ผังเครือญาติ

4. ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน

5. ระบบสื่อสารชุมชน

6. ตารางทุนชุมชน

7. ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

8. ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน

9. เรื่องเล่าภัยพิบัติ