สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช (PGS นครศรีธรรมราช)
เลขที่ 2 หมู่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80270

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมระบบความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารตามวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
๓. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
๔. ส่งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น  
๕. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
๖. สมาคมนี้ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
๗. สมาคมนี้ไม่มีการจัดโต๊ะบิลเลียด และโต๊ะสนุกเกอร์

เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน


1. ผังประวัติศาสตร์ภัยพิบัติชุมชน

พย. 2559 เกิดน้ำท่วมประมาณ 1 เดือน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เสียหายประมาณ 40 ล้าน
กลุ่มเสี่ยง : ผู้ตั้งบ้านเรือนในที่ลุ่ม และใกล้แหล่งน้ำ
ผลกระทบและบทเรียน : ความขาดแคลนอาหาร และน้ำดื่มที่เพียงพอ ปลอดภัย ความเจ็บป่วยจากโรคที่มากับน้ำ

2. แผนที่ชุมชนรับมือภัยพิบัติ

รอข้อมูล

3. ผังเครือญาติ

ชุมชนบ้านนิคมเป็นชุมชนที่มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ผู้คนประมาณร้อยละ 40  เป็นคนพื้นเพดั้งเดิม  ร้อยละ 30 เป็นคนที่ย้ายมาจากฝั่งตะวันออกของนครศรีธรรมราชแถวอำเภอหัวไทร ปากพนัง เชียรใหญ่  ร้อยละ 30 เป็นชาวไทยมุสลิม เช่น ตระกูลกิจจารักษ์ ตระกูลโลดโพธิ์ศรี ฯลฯ ที่ย้ายถิ่นฐานมาจำอำเภอชะอวด มาตั้งรกรากทำมาหากินด้วยการทำสวน รับจ้าง ค้าขายเล็กๆน้อยๆ

 

รอผังเครือญาติ

4. ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.วังหิน และ อบต.บ้านนิคม
  2. องค์กรทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ ตำบลวังหิน  และตำบลบ้านนิคม ซึ่งตำบลวังหินมี   หมู่บ้าน  ตำบลบ้านนิคม มี 13  หมู่บ้าน มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านปกครองตามลำดับ มีหน้าที่ ในด้านการปกครองต่างๆ
  3. องค์กรทางการศึกษา ได้แก่ ใน 2 ชุมชน ชุมชนวังหิน มีโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนบ้านหนองเจ โรงเรียนบ้านสวน โรงเรียนวัดวังหิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38  ตำบล ชุมชนบ้านนิคม มีโรงเรียนทั้งหมด 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาตำเสา โรงเรียนสมสรร โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน โรงเรียนบ้านเขาวง
  4. องค์กรทางศาสนา ทั้งสองชุมชน มีองค์กรทางศาสนาได้แก่ มัสยิดนาตำเสา วัดวังหิน วัดหนองเจ  วัดควนหัวไทร วัดบ่อน้ำร้อน
  5. องค์กรด้านสาธารณสุข มี รพสต.สมสรร อสม. บ้านนิคม,  อสม.วังหิน, รพสต.วังหิน และแพทย์ตำบล
  6. กลุ่มผู้นำอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

5. ระบบสื่อสารชุมชน

    6.1 ระบบติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ  มีงานปกครองเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีกำนันทั้งสองตำบลเป็นผู้รายงานตรงต่ออำเภอ

    6.2 ระบบเตือนภัย   การยึดถือประกาศจากหน่วยงานอำเภอเป็นสำคัญ และ ย่อยลงมาระดับตำบล หมู่บ้าน

    6.3 ระบบแจ้งข่าวสาร ใช้ระบบออนไลน์ โทรศัพท์เป็นหลัก

    6.4 ระบบประสานงาน ผู้นำในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประสานไปยังทีมงานและชาวบ้าน

    6.5 สื่อบุคคล สื่อชุมชน สื่อมวลชน สื่อสังคม  ใช้เฟส ไลน์ในการสื่อสาร การโทรศัพท์ เป็นหลัก

    6.6 ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ  ผู้เดือนร้อนระดับบุคคล ครัวเรือน หน่วยงาน แจ้งมายังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอเป็นลำดับ

6. ตารางทุนชุมชน

รอข้อมูล

7. ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

8. ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน

       9.1  ระบบบริการสุขภาพต้องปรับเพื่อรับมือภัยพิบัติ

       9.2 ทบทวนระบบที่เกี่ยวข้อง

       9.3 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

       9.4 วางแผนสถานที่และระบบบริการภาคสนาม การส่งต่อผู้ป่วยและการออกหน่วย ก่อน ระหว่าง หลังภัยพิบัติ

9. เรื่องเล่าภัยพิบัติ

             ปีพุทธศักราช 2554  ราว ๆ เดือนมีนาคม – เมษายน 2554  มีเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากของชาวบ้านนิคมที่ปกติช่วงเดือนนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง  ชาวสวนยางจะปิดกรีด  ทำงานรับจ้าง หรือถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ปลูกผักขาย เนื่องจากผักในช่วงนี้จะขายได้ราคา  เหมือนเคราะห์ซ้ำ รายได้จากยางก็ไม่มี  ผักที่ปลูกก็น้ำท่วมเสียหายหมด ถนนหนทางก็สัญจรเดินทางลำบาก ถนนบางช่วงน้ำท่วมตัดขาด สูงถึง 1 เมตร เป็นเรื่องภัยพิบัติที่น่าจดจำอีกครั้งในชีวิต