หนังสือธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ
ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร

ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกขณะจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ทับซ้อนเกี่ยวโยงผูกกันเป็นเงื่อนปมใหญ่ที่ต้องหาทางแก้ออก โดยใช้การมองปัญหาแบบองค์ร่วม เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากเหตุแห่งปัญหาที่ซับซ้อนที่แต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิสังคมที่ต่างกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็แตกต่าง การการเปิดใจรับฟังศึกษาค้นคว้า ทดลองปฏิบัติการเพื่อคลายปมปัญหาจึงมีความแตกต่างหลากหลาย หนังสือธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติได้รวบรวมแนวทางการต่างๆ จากหลายพื้นที่โดยหวังว่าผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปัญหาต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่ให้โอกาส ธนาคารอาหารได้มีส่วนในการขับเคลื่อนแก้ไข ปัญหาค้นหาทางออกจากปมปัญหาเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

ดาวโหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.foodbankthailand.org/media/document/foodbankbook.pdf

อนันตโชค ศักดิสวัสดิ และคณะ