พืชน้ำน้อยหลังนาสู้ภัยแล้ง
เกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

นางรจนา สีวันทา ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เล่าถึง โครงการธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ จังหวัดสุรินทร์กับการทดลองปลูกพืชอาหารน้ำน้อยหลังนาสู้ภายแล้ง