ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติชุมชนท่าเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เล่าถึงที่มาของการทำธนาคารเมล็ดพันธุ์อาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ บ้านท่าเดื่อ

จากปัญหาอุทกภัย และเมล็ดพันธุ์ที่ขายอยู่ทั่วไปถูกจำกัดรอบของการเก็บเกี่ยวต่างจากเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิม ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพีนธุ์ได้นำมาสู่การหาองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองตามแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตรงกับหลักการสำคัญของธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ

"สะสม หมุนเวียน เรียนรู้ แบ่งปัน"