หมอกควันจากไร่หมุนเวียนความจริงที่ถูกบิดเบือน
ชาวปกาเกอะญอเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตร่วมกับป่าอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

ชาวปกาเกอะญอเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตร่วมกับป่าอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเผาที่เพื่อทำไร่หมุนเวียนไม่ได้สร้างผลกระทบเรื่องหมอกควันเพราะปกติการเผาเพื่อปรับที่ทำไร่หมุนเวียนจะทำไม่ตรงกัน แต่จากมาตรการที่ผิดพลาดของทางภาครัฐในการกำหนดระยะเวลาการเผาทำให้เกิดการเร่งเผาให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้ปัญหาหมอกควันตามมาในที่สุด ดังนั้นต้นทางของปัญหา เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้กำหนดนโยบายนั่นเอง

ฟังทัศนะคติดีๆของ"ควิ"คนรุ่นใหม่ชาวปกาเกอะญอต่อปัญหาหมอกควันกับกรณีไร่หมุนเวียน ที่ตกเป็นจำเลยของสังคม ที่คนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีการทำไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอ

"ให้ไปดูแผนที่ดาวเทียมชุมชนปกาเกอะญออยู่ที่ไหนที่นั้นป่าจะสมบูรณ์" พะตีจอนนิ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวปกาเกอะญอกล่าว