การปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างอาหารให้ชุมชนในช่วงภัยแล้ง
การปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างอาหารให้ชุมชนในช่วงภัยแล้ง จากปราชญ์เกษตรอินทรีย์ เกียรติ ประมูลศรี ผู้ร่วมก่อตั้ง มาตรฐาน มกสร.