ระบบรับรองมาตรฐานโดยชุมชนเพื่อชุมชน (CSS)
ระบบ CSS หมายถึง ระบบรับรองมาตรฐานโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยอาศัยการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ปัญหาใหญ่ในการพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืนของไทย คือ การใช้สารเคมีทางการเกษตร ระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่เป็นการกำหนดจากภายนอกชุมชนบนพื้นฐานความไม่เชื่อใจกัน ขาดความรู้ความเข้าใจทำให้มีความยุ่งยากในการปฏิบัติของเกษตรกร มีการตีความที่แตกต่างกันของผู้ตรวจประเมิน ทำให้การพัฒนาพื้นที่ขยายตัวได้ช้าเนื่องจากติดเงื่อนไขต่างๆ

ระบบ CSS เป็นนวัตกรรมที่มาจากแนวคิดของการ ระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่มีรากฐานมาจาก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy ) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ระบบชุมชนสนับสนุนเกษตร (CSA) “เน้นการรับรองจากภายในสู่ภายนอก”

ระบบ CSS หมายถึง ระบบรับรองมาตรฐานโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยอาศัยการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องบนความสัมพันธ์แบบเสมอภาคและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก

ระบบ CSS มีความต่างจากระบบรับรองแบบอื่นๆที่เน้นการพัฒนาจากภายนอกสู่ภายในชุมชน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานที่มีอยู่ทำให้ชุมชนต้องพึ่งพาคนนอกระบบรับรองมาตรฐานโดยชุมชนเน้นการพัฒนาจากภายในโดยให้ชุมชนมีสิทธิในการกำหนดมาตรฐานของตนเองเน้นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก “ระเบิดจากข้างใน”

ระบบ CSS มีขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นตอน คือ รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ออกแบบให้เหมาะสม จัดทำทะเบียน ตรวจประเมิน ตัดสินรับรอง และ แสดงการรับรอง

ระบบ CSS มีโครงสร้างการทำงานที่ให้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค หน่วยงานในพื้นที่ หรือ ผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการทำงานในแนวราบหรือการทำงานแบบไม่มีระบบชั้นอำนาจ

ดาวน์โหลดเอกสาร : community-support-system_CSS.pdf

สถานการณ์

ที่มา

ความหมาย

ความต่าง

แบบแผน

โครงสร้าง