ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ
Food Bank Thailand Network

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ 567 ถ.เทศบาลสาย2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร.0917952000 โทรสาร.024664183

facebook : ธนาคารอาหาร@foodbankthailand

e-mail : foodbankthailand@gmail.com